"Italian Landscape" Gaspard Dughet (1635–1675) National Library of Latvia Graphic Art Collection 

"Punkti kustībā"
2020
Putukartons, papīrs, 24 zīmuļi, 12 grafīta līnijas; 100x140cm; animācijas cilpa
Izstāde "Līniju arhīvs. Zīmējums un akvarelis Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumā”, Latvijas Nacionalajā bibliotēkā 18.09.2020.-31.05.2021.

Zīmējumu veido līnijas – rokstaksta smalkākā vienība. Tonējot laukumu ar štrihu līnijas ir īsas, asas, ātras. Rokrakstu veido izvēles, kas treniņu rezultātā kļuvušas automātiskas. Ar skatienu var izsekot rokas kustībai, žestam, kuru redzamu padara zīmuļa nospiedums. Zīmējums ir būvēts no pieskārieniem.

Bibliotēkas kolekcijā ir dabas vai clvēka ķermeņa studijas, mitoloģiski sižeti. Skices, uzmetumi, kompozīcijas meklējumi, kurus autori nav paredzējuši izlikt izstādē. Aisberga neredzamā daļa, par kuru skatītājs bieži vien nenojauš raugoties gatavā darbā. Te ir gaismēnu studijas un centieni attēlot atpazīstamo vai attēlot, lai atpazītu.

Zīmējumu skatītājs un zīmētājs uztver dažādi. Zīmējot pavadītais laiks ir ne tikai treniņš, bet arī savas realitātes veidošana. Zīmēšana var būt domāšas process. Kā izskatās neredzamais? Kā radīt attēlu, kura mērķis nav attēlot dabu?

Papīrs, grafīta līnija, līnijas sākumā un beigās perpendikulāri plaknei iemontēti divi zīmuļi. Zīmulis līnijas sākumā – brīdis, kas tas pieskaras lapai, beigās – kad tas tiek atrauts no lapas.

Velkot līniju, vietā, kur zīmulis pieskaras papīram atrodas tagadnes punkts. Laika dimensija redzama tikai zīmētājai. Skatītājs nepieredz notikumu, bet uztver faktu.
– MK

/

"Pionts in motion"
2020

A drawing is made of lines — the finest units of handwriting. When shading a surface with strokes, lines are short, sharp, quick. A person’s handwriting is made of choices that have become a muscle-memory as a result of practice. A gaze can follow the hand movement, gesture made visible by the imprint of a pencil. A drawing is built of touches.

The library collection contains the studies of nature or the human body, mythological plots. Sketches, drafts, quests for compositions that authors have not planned to showcase. The invisible part of an iceberg that the viewer often is oblivious to as they contemplate a finished piece. Here, you have studies of lights and darks and attempts to depict the recognizable, or to depict in order to recognise it.

The viewer and the drawer perceive the drawing differently. The time spent drawing has not only served as an exercise, but also as the formation of one’s own reality. Drawing can be a process of thinking. What does the invisible look like? How to create an image that does not intend to depict the nature?

Paper, a line of graphite, two pencils mounted perpendicular to the plane at the start and at the end of the line. A pencil at the start of the line — the moment it touches the page, and at the end — when it is pulled away from the sheet.

As you draw the line, the point of present is at the place where the pencil touches the paper. The time dimension is seen by the one drawing only. The spectator does not experience the event, but perceives the fact.

– MK

Built with Berta.me

maija kurseva ©