"Melnās līnijas"
2019
Izgriezti zīmējumi (papīrs, guaša, akrils)
Personālizstāde Laikmetīgās Mākslas centrā kim?, Rīgā, 11.12.2019 - 12.1.2020

Šīs ir domas par zīmējumu un līniju. Kā parādīt domu gaitu, neizmantojot valodu? Attēls uz papīra ir ierobežots plaknē. Līniju var iznest telpā, pakļaut gravitātes spēkam, piešķirot tai kustības potenciālu. Guaša krāsa ir dziļi melna, matēta un patīkama, līnijas pie sienas notur brūni akrila krāsas pieskārieni. Minimālās un plūstošās formas necenšas attēlot neko konkrētu, taču vērojumā prāts veido asociācijas un meklē atpazīstamo. Darba process ir intuitīvs – viena lieta ved pie nākamās. Te redzams pieturas punkts nevis beigas.
 

– MK

/

"Black Lines"
2019
Cut out drawings (paper, gouache, acrylic)
Exhibition at Contemporary Art Centre kim?, Riga, 11.12.2019 - 12.1.2020

These are thoughts of a drawing and a line. How to show the flow of thoughts, without using a language? Image on the paper is confined in plane. The line can be carried into space, forced to the gravity, provided with the potential of movement. The color of the gouache is deeply black, matte and pleasant, the lines on the wall are retained with a brown touch of acrylic. Minimal and flowing shapes do not attempt to portray anything specific, but in observation, the mind forms associations and seeks the recognizable. The process of the work is intuitive – one thing leads to the next. Here we see the waypoint, not the end.


– MK

Built with Berta.me

maija kurseva ©